Những yêu nữ thèm khát hàng ngàn năm,
đều muốn vắt kiệt tinh hoa trong người bạn.
Những yêu nữ thèm khát hàng ngàn năm,
đều muốn vắt kiệt tinh hoa trong người bạn.
Hoan Lạc Tây Du